Ban Hội Đồng Giáo Xứ

Ngày 21/3/2021, Cha QN đã bổ nhiệm và tuyên hứa Ban Hội Đồng Giáo Xứ tạm thời với nhiệm kỳ 2 năm (2021-2022) để cộng tác với Cha trong việc quản trị, tổ chức và điều hành Giáo Xứ.

Chủ Tịch: Giuse Trần Công Lý
Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Phanxicô Đoàn Tuấn
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Gioan Nguyễn Anh Thi
Các Ủy Viên:
Anna Phùng Tuyết Anh
Philiphê Trịnh Hữu Khánh
Giuse Nguyễn Trực Cường
Maria Vũ Minh Thu